Közhasznúsági jelentés 2007

Az alábbiakban tesszük közzé alapítványunk 2007. évi közhasznúsági jelentését.


A Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány

Közhasznúsági jelentése a 2007-es esztendőről

  1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Az alapítvány 2007. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 378 e Ft, a saját tőke 278eFt. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból.

  1. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

Tárgyidőszakra alapítványunk az NCA kiírására pályázatot nyújtott be és 100.000 forintos működési támogatást kapott. 2007-ben ezt november 23-án teljes egészében felhasználtuk és a pályázat lezártuk. 2008. február 20-án postáztuk az NCA-DA-07-P-0386 számhoz tartozó elszámolási anyagot.

Költségvetési támogatásként 2007-ben fogadhattunk és kaptunk először SZJA támogatást. Az SZJA1%-os támogatásból 2007. évben alapítványunk 182.758 Ft bevételhez jutott, amelyből év végéig 82.598 forintot használtunk fel. 100.160 forintot tartalékoltunk. Alapszabályzatunkban megfogalmazott egyes tevékenységek több százezer forintos kiadást jelentenek, ezért fontos a takarékos gazdálkodás és az ütemezett felhasználás.

  1.  VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

Az alapítvány működését és célkitűzéseinek megvalósítását 2007. évben az NCA pályázatból, a befolyt 1%-os felajánlásokból és a kapott támogatásokból finanszírozta. A működési költségeire a támogatások, az APEH által folyósított SZJA bevallás során felajánlott 1% (182.758 Ft) és pályázati úton elnyert (100.000 Ft) összeg nyújtott fedezetet, amelyek esetében csak a felhasználással egyidejűleg mutatjuk ki a bevételt, a fel nem használt összegeket kötelezettségként számoljuk el.

A 2007. évben amortizáció elszámolás még nem történt, ezért is keletkezett a 161 eFt-os eredmény.

  1. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

Szervezetünk nem nyújtott ilyen célra kifizetést (4. sz. melléklet).

  1. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

Az elmúlt évben összesen 320.758 Ft támogatást kaptunk különböző címen. Ez az összeg lehetővé tette, hogy alapítványunk a beindulás utáni nehézségeket túllépve emelje munkájának színvonalát, bővítse kiállítását és népszerűsítése növelésére honlapjának tárhelyét bővítse.

A központi költségvetésből az 1%-os SZJA-nak köszönhetően 182.758 forintot kaptunk. NCA pályázaton 100.000 forintot nyertünk, valamint célkitűzéseink segítése érdekében Szentes város önkormányzata 20.000 Ft támogatásban részesített bennünket. Magán személyek 18.000 forint adományt biztosítottak részünkre. Fenti összegből az NCA támogatást december 31-ig teljes egészében felhasználtuk. Az 1 % terhére 82.598 forintot számoltunk el, amelyből 10.496 Ftműködési kiadás volt (12,7%) 100.160 forintot tartalékoltunk az elkövetkező évek feladatainak megoldására.

  1. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

Alapítványunk kuratóriumának elnökségének tagjai és a felügyelő bizottság valamennyi tagja társadalmi munkában végezik tevékenységüket. Az alapítvány könyvelését egyik aktivistánk szintén társadalmi munkában végezte ugyanúgy, mint azok a támogatóink, akik egy vagy több rendezvényen vállalnak ügyeletet, vagy őrzik kiállításunkat.  2007-ben az utazások többségénél nem számoltunk el költséget, csak néhány esetben, amikor többen közlekedtek egyszerre. Személyi jellegű kifizetésként saját gépkocsira 18.612,- forintot könyveltünk el. A takarékosságot mindig szem előtt tartva rendezzük kiállításainkat, rendezvényeinket. (6. számú melléklet.)

  1. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

7.1.Dokumentumok és tárgyak gyűjtése, rendezése

Alapvető célunk a posta történeti emlékeinek gyűjtése és rendszerezett raktározása, bemutatása. Bács-Kiskun-, Békés- és Csongrád megye postáit járjuk és a még ott található postatörténeti értékeket Szentes postához szállítjuk. Munkánkat nagymértékben segítik az aktív postai dolgozók és a nyugdíjas postások.

Az NCA-től nyert működési támogatásnak köszönhetően 2007-ben lehetőségünk volt egy Lap-top vásárlására. A hordozható számítógép segítségével tárgyi eszközeinket, okiratainkat csoportosítva informatikával támogatottan tudjuk nyilvántartani. December 31-i fordulónapon 2582 fajta eszközünk volt, amely 3525 darab tárgyat és iratot foglalt magába.

Alapítványunk jó kapcsolatot tart a Postamúzeummal, a Bélyegmúzeummal és a Szegedi Móra Ferenc Múzeummal. A szakemberek véleményét meghallgatva és felhasználva gondoskodunk a dokumentumok és tárgyak rendezéséről, nyilvántartásáról.

Alapítványunk tevékenységének megismerése érdekében a www.dapta.hu honlap naprakész karbantartásával igyekszünk az információt az ország és a világ távoli pontjaira is eljuttatni.

7.2.Kiállítások megtartása

A Szentesi bemutatótermeinkben rendezett állandó kiállítás a látogatók igényéhez igazodva biztosítja egyének és csoportok részére a gyűjtemény megtekintését Idegenvezetést előzetes időpont egyeztetést követően, biztosítunk. Az állandó kiállítás mellett időszaki bemutatókat is szerveztünk. 2007. évben az állandó kiállítás mellett két időszakos kiállítást segítettünk. Az egyiket szeptember 28.-től Szegeden, amely címe: „Hírek levélben és dróton”, a másik, október 2.-án amikor a postai világnappal egybekötött ünnepi megemlékezést tartottunk Mindszenten. Állandó kiállításunkból sok kölcsönzött tárggyal és okirattal tudtuk emelni az eseti kiállítások színvonalát.

Gyűjteményünk jellege csak korlátozott módon teszi lehetővé a vándorkiállítások szervezését, ezért keressük, hogy a bemutatkozást miként tudnánk jobban mobilizálni.

7.3.Tudományos kutatás segítése:

A rendelkezésünkre álló tudományos munkához szükséges anyagot elsősorban személyes kutatásokra és helyszíni tanulmányozásra engedjük át. Kivételesen múzeumi kikérésekre és szakdolgozatíráshoz kölcsönzünk egy-egy könyvet vagy kiadványt. A kölcsönzött anyagot írásos átvételre adjuk ki gyűjteményünkből.

2007-ben ünnepelte a Magyar Posta önállóságának 140 évfordulóját. Erre az alkalomra két megmozdulást is szerveztünk. Az egyik május 11-én Szentesen volt, amikor megemlékezési ünnepséget tartottunk az érdeklődőknek, majd a Kisteleki Árpád Fejedelem Gimnázium és Szakközépiskola postaforgalmi szakos tanulói részére tartottunk vetélkedőt. A másik nagy megmozdulást a 140. évforduló tiszteletére kiírt postatörténeti pályázat jelentette. A PSZE hírlevélben és saját honlapunkon is meghirdettük a pályázatot. Az írásos pályázók részére lehetőséget biztosítottunk, hogy Szentesen kutatómunkát végezzenek. 2007. december 5.-én Szegeden történt a pályázatok elbírálása és a díjak átadása. Több értékes pályázat érkezett, amelyek postatörténeti és helytörténeti szempontból is megállják a helyüket.. (Pl.: Orosháza, Kondoros stb. postatörténete)

Határozottan jó az együttműködésünk a helyi és regionális szervezetekkel.

7.4.Hagyományápolás:

Alapítványunk számít az aktív és nyugdíjas postásokra. A múlt emlékeinek megőrzése a posta iránti szakmaszeretet erősítését fontos feladatunknak tekintjük. Egy-egy település életben a posta mindig meghatározó volt és léte nagymértékben emelte a település rangját. A postás hagyományok a szakmai tevékenységen túlra nyúlnak. 2007-ben sikerült a postás sportélet több ereklyéjét megszereznünk és Szentesre szállítanunk. Ugyancsak dokumentumok és tárgyi eszközöket tudtunk összegyűjteni a postai szakoktatásról, a kulturális életről és a képzőművész kör munkájáról. Tervünk, hogy 2008-ban Katona Imrének a Postás Művészköznek egy közös szobát alakítsunk ki, amelyben helyet adunk a műsorszórásnak is. (Rádió, televízió)

Október 9.-ához igazodóan megemlékezünk a Postai Világnapról a posta jelentőségéről és szerepéről.

Ugyancsak fontosnak tartjuk, hogy az Ópusztaszeri Történeti Emlékparkban, a 2002-ben közreműködésünkkel kiválasztott és emléktáblával ellátott „Régmúlt idők postásainak emlékére” fánál legalább évente egyszer lerójuk kegyeletünket.

Hagyományaink közé felvettük Nátly József emlékének ápolását. Ő volt a szabadságharc utolsó posta-főigazgatója az első szegedi tájszótár szerzője. Teste az újszentiváni temetőben nyugszik. Rendszeresen visszatérő megemlékezők és koszorúzók vagyunk

Szeged, 2008. március 10.

Tóth László elnök

Záradék:

E közhasznúsági jelentést a Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány Kuratóriuma 2008. március 14-én elfogadta.

Letölthető dokumentum: 2007. évi közhasznúsági jelentés